Skip to content
Newsom, Thomas Bio Image

Thomas Newsom

University President

Office of the President

tnewsom@se.edu

Administration 201

580-745-2500